Chi tiết tin - Thị trấn Lao Bảo - Hướng Hóa

LỊCH LÀM VIỆC (Tuần thứ 47, từ ngày 16/11/2015 đến 20/11/2015)

20:2, Thứ Bảy, 9-7-2022

UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ TRẤN LAO BẢO                                        Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc
                  
        Lao Bảo, ngày 16  tháng 11  năm 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LỊCH LÀM VIỆC
(Tuần thứ 47, từ ngày 16/11/2015 đến 20/11/2015)
 
 
 

 
 

Thời gian Nội dung công việc Chủ trì Tham mưu, tham dự Địa điểm
16/11
Thứ 2
Sáng - 07 giờ 30: chào cờ đầu tuần. UBND thị trấn Theo quy định UBND
thị trấn
- Trực chỉ đạo, điều hành. PCT UBND Cán bộ, công chức.
- Họp hội ý UBND Chủ tịch UBND Phó CT, CA,Quân sự, Văn phòng , ĐC-XD UBND thị trấn
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình 135, QĐ 755 của Chính phủ Đ/c Hùng
CT UBND
Công chức KT – TC; VP HĐND- UBND 3 bản
- Tổ công tác triển khai tổ chức thực hiện cưỡng chế nhà xây dựng trái phép tại khóm An Hà Đ/c Hùng
PCT.UBND
Tổ Công tác GPMB UBND
thị trấn
Chiều - Trực chỉ đạo, điều hành.  Chủ tịc và PCT UBND Cán bộ, công chức. UBND
thị trấn
- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch phát triển KT - XH; QP – AN năm 2016 Chủ tịch và các PCT UBND Công chức VP HĐND – UBND UBND thị trấn
17/11
Thứ 3
Sáng - Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch và  PCT UBND Cán bộ, công chức.
 
UBND
thị trấn
-Triển khai đánh giá chất lượng hoạt động, xếp loại và xét đề nghị khen thưởng năm 2015 UBND thị trấn Các tổ chức CT-XH UBND thị trấn
- Nghiệm thu bàn giao tường rào trường THS1 Đ/c Hùng
PCT.UBND
Công chức ĐC - XD Trường THS1
- Chỉ đạo hoạt động và thăm các trường học mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Đ/c Bảo
PCT UBND
VP UBND UBND thị trấn
- Báo cáo diện tích cây trồng lâu năm và nuôi trồng thủy sản năm 2015 Đ/c Hùng
PCT UBND
VP  HĐND - UBND UBND thị trấn
Chiều - Làm việc với hộ ông Hạnh về GPMB làm đường bao quanh khu công viên thị trấn Đ/c Hùng
PCT UBND
 Công chức ĐC - XD UBND thị trấn
 
18/11
Thứ 4
Sáng - Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch,  PCT UBND Cán bộ, công chức. UBND thị trấn
- Tiếp tục phối hợp chỉ đạo trồng cây xanh công viên TT văn hóa  Lao Bảo Đ/c Hùng PCT Công chức ĐC - XD UBND thị trấn
- Dự hội nghị tập huấn hoàn thiện kê khai khai thác sử dụng thông tin CBCC-VC UBND Huyện  VP .HĐND-UBND UBND
Huyện
Chiều - Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ, công chức. UBND thị trấn
- Báo cáo tình hình sản xuất năm 2015 Đ/c Hùng
PCT UBND
VP UBND;
Cán bộ KN – KN.
UBND
Thị trấn
19/11 Thứ 5 Sáng
 
- Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ, công chức. UBND thị trấn
- - Tiếp tục xử lý vi phạm trật tự đô thị, giải quyết tranh chấp khiếu kiện đất đai, giám sát thi công tuyến đường Tôn Đức Thắng, Cù Bai, Nguyễn Gia Thiều Chủ tịch, UBND thị trấn Công chức TC - KT Phòng TC – KH huyện
Chiều
 
- Trực chỉ đạo, điều hành. PCT UBND Cán bộ, công chức. UBND thị trấn
- Hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định Làng văn hóa xuất sắc cấp tỉnh đối với làng văn hóa Đông 9 Đ/c Bảo
PCT UBND
 
Đ/c Tiến
Công chức VH-XH
UBND thị trấn
 
 
20/11
Thứ 6
 
 
 
Sáng
  • Trực chỉ đạo, điều hành.
Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ, công chức
.
UBND thị trấn
- Chuẩn bị văn bản đánh giá CB, CC và thực hiện chỉ thị 03 cuối năm 2015 Chủ tịch, UBND thị trấn VP. HĐND-UBND,
Cán bộ, công chức
UBND thị trấn
Chiều
 
- Trực chỉ đạo, điều hành. Chủ tịch, PCT UBND Cán bộ, công chức. UBND thị trấn
- Chỉ đạo Triển khai Quyết định hỗ trợ xây dựng nhà ở vùng lũ năm 2015 Đ/c Bảo
PCT UBND
Công chức VH -XH UBND thị trấn

0
- Ngoài những công việc được phân công theo lịch, các đồng chí phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và các công chức phải hoàn thành công tác chuyên môn của mình theo kế hoạch.Thực hiện nhiệm vụ công tác do UBND huyện chỉ đạo, công tác của cấp ủy, HĐND thị trấn để điều chỉnh lịch công tác cho phù hợp và các công việc đột xuất khác;                          

Hình ảnh