Tổ chức bộ máy - Thị trấn Lao Bảo - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Tổ chức bộ máy

STT Họ Và tên Chức vụ Số điện thoại 1 Nguyễn Hữu Dũng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn 0945174333 2 Lê Bá Hùng Chủ tịch UBND thị trấn 0911744345 ]]>

Hình ảnh